Bądź na bieżąco i zapisz się na nasz NEWSLETTER!

Deklaracja dostępności

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Centrum Szkła i Ceramiki, Galeria Lipowa 3 www.lipowa3.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-20.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2012-07-20

 

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodności wymieniono poniżej.

 • Treści na stronie, w tym ilustracje i multimedia, nie zawierają dostępnych cyfrowo treści alternatywnych.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach, przyciski w odtwarzaczu wideo, slideshow nie są możliwe do obsługi tylko przy pomocy klawiatury.
 • Elementy interfejsu użytkownika, takie jak przyciski nawigacji głównej, pola wyboru w formularzach i przyciski w odtwarzaczu wideo nie posiadają styli fokusu.
 • Wiele elementów interfejsu użytkownika, nie posiada tekstu alternatywnego
 • Nie wszystkie treści są poprawnie wyświetlane po powiększeniu strony narzędziami przeglądarki, oraz ze zwiększonym odstępem linii, odstępem między paragrafami, odstępem między literami i odstępem między słowami zgodnie z WCAG 1.4.10 i 1.4.12.
 • Niektóre elementy interfejsu użytkownika są ułożone graficznie inaczej, niż następuje po nich nawigacja klawiaturą.
 • Pola formularzy nie posiadają funkcjonalność autopodpowiadania odpowiednich wartości.
 • W serwisie obecne są treści, które są wyróżnione tylko kolorem.
 • Niektóre treści i elementy interfejsu użytkownika na stronie mają niewystarczający kontrast graficzny do tła.
 • Na stronie głównej serwisu znajduje się slideshow którego nie można zatrzymać
 • Sekcja Media serwisu zawiera nawigację główną niespójną z nawigacją w reszcie serwisu.
 • Formularze w serwisie nie zawierają treści pomagających w poprawnym wypełnieniu pól lub poradzeniu sobie z błędami.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bartosz Chłopek, bartosz.chlopek@icimb.lukasiewicz.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 683 79 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Informacje na temat procedury:

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych,

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Cementowa 8, 31-983 Kraków

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Cementowej. Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Korytarz na parterze dostosowany jest do wózków inwalidzkich. Na terenie budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych).  Na terenie Oddziału znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

 

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie, ul. Lipowa 3,  30-702 Kraków

Wejście na teren obiektu usytuowane jest od ul. Lipowej. Do budynków prowadzą schody. Obiekty nie są dostosowane do wózków inwalidzkich. Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Na terenie Oddziału znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Na terenie Oddziału znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.


Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Postępu 9, 02-676 Warszawa

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Postępu. Wejście do budynku po schodach, brak windy, schody i korytarze nieprzystosowane do wózków inwalidzkich. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku oznaczona jest piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.


Oddział Ceramiki i Betonów w Warszawie, ul. Kupiecka 4, 03-042 Warszawa

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Kupieckiej. Wejście do budynku po schodach oraz pochylnią dla niepełnosprawnych, brak windy, na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się portiernia. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku oznaczona jest piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

 

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, ul. Toszecka 99, 44-100 Gliwice

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Toszeckiej. Do budynku prowadzą schody oraz pochylnia dla osób niepełnosprawnych. Korytarze oraz wind dostosowane są do wózków inwalidzkich. Na terenie budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). W budynku znajduje się portiernia. Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.

 

Oddział Inżynierii Środowiska w Opolu, ul. Oświęcimska 21, 45-641 Opole

Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Oświęcimskiej. Wejście do budynku po schodach. W pobliżu budynku znajduje się parking (brak wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych). Infrastruktura budynku jest oznaczona piktogramami. Na teren budynku można wejść z psem asystującym. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego.